B-Kurssi Syventävävaihe

SYVENTÄVÄVAIHE AUTOKOULUSSA


Syventävän vaiheen koulutukseen voit osallistua aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua kortin saamisesta


Syventävän vaiheen tavoitteena on, että uusi kuljettaja

• Syventää vastuullisen kuljettajan perustaitoja turvallisen, sosiaalisen ja ekologisen ajamisen näkökulmista

• Saa realistisen käsityksen omasta osaamisestaan ja kehittyy itsearvioinnissa

• On valmis kehittämään itseään kuljettajana


Syventävä vaihe muodostuu yksilöllisestä ja ryhmäopetuksesta. Vaihe alkaa yksilöllisillä arviointiajoilla.

Syventävään vaiheeseen kuuluu myös yksi tunti itseopiskelua.

Teoriaopetusta on vähintään 4 oppituntia, joista 1 on yksilöllinen palautetunti ja 3 on ryhmäoppitunteja.


Oppituntien aiheet ovat seuraavat:

B21 Yksilöllinen arviointi ja palaute (1 oppitunti)

• Itsearviot ja palaute harjoitteluvaiheesta / oppimispäiväkirja

• Sosiaalisten taitojen testi (Interaction tai vastaava)

• Palautekeskustelu oppimispäiväkirjan, arviointiajojen ja vuorovaikutustestin pohjalta, 0,5 oppituntia


B22 Ulkoiset riskit ja niiden välttäminen – turvallisuus

• Harjoitteluvaiheen kokemuksia

• Tyypillisiä ulkoisia riskitilanteita - autoon liittyviä (esim. renkaat)


B23 Sisäiset riskit ja sosiaaliset taidot – sosiaalisuus

• Yhteenveto - arviointiajoista - vuorovaikutustesteistä

• Tyypillisiä sisäisiä riskitilanteita - tietoinen riskinotto - väsymys - omien tunteiden hallinta - kokemuksia harjoitteluvaiheesta

• Vuorovaikutustaidot - toisten viestien tunnistaminen - oma viestintä muille tienkäyttäjille - sietokyky (esim. kestää toisten virheitä) - toisten huomioon ottaminen


B24 Ekologiset taidot – ekologisuus

• Kokemuksia ja yhteenvedot - harjoitteluvaiheesta (oppimispäiväkirjat) - arviointiajoista

• Ekologinen auton käyttö - Oman auton ekologisuus - Kulkutavan valinta - Reitin valinta

• Taloudellinen ajotapa

• Itsensä kehittäminen vastuullisena kuljettajana Ryhmäoppitunnit voidaan toteuttaa myös turvatalossa.

Tuntien aiheet valitaan/painotetaan ryhmän mukaan. Ajo-opetusta on vähintään 4 ajotuntia, joista 2 toteutetaan liikenteessä ja 2 ajoharjoitteluradalla.

Arviointiajojen lähtökohtana on se, että oppija kokee ajon mahdollisuutena kehittyä kuljettajana. Tällöin ajotapa vastaa mahdollisimman hyvin hänen tavanomaista ajotyyliään.

1. Arviointiajo: Taajamassa

• Tässä arviointiajossa keskitytään erityisesti taajamassa ajon turvallisuuteen ja taloudellisuuteen. Myös kuljettajan sosiaalisia taitoja arvioidaan. Ajo toteutetaan monipuolisena reittinä.

• Itsearvioinnissa, opettajan arviossa ja palautteessa käytetään kriteereinä vastuullisen kuljettajan perustaitoja ja ajamisen taloudellisuutta.

2. Arviointiajo: Maantiellä

• Tässä arviointiajossa keskitytään erityisesti maantiellä ajon turvallisuuteen ja taloudellisuuteen. Myös kuljettajan sosiaalisia taitoja arvioidaan. Ajo toteutetaan monipuolisena reittinä.

• Itsearvioinnissa, opettajan arviossa ja palautteessa käytetään kriteereinä vastuullisen kuljettajan perustaitoja ja ajamisen taloudellisuutta.

Arviointiajot voidaan ajaa yhdellä kerralla tai erikseen. Molemmat tunnit voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä.

Ajotunnit sisältävät välittömän itsearvioinnin ja palautteen, mutta varsinainen palautekeskustelu kokonaistaidoista ja kehityskohteista käydään yksilöllisesti oppitunnilla B21 ja yhteenvetona ryhmän suorituksista sitä seuraavilla oppitunneilla.